ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ 1 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ ВІДЗНАЧЕНО ДИПЛОМОМ «ФЛАГМАН ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ-2011»            НАМ ЦІКАВА ВАША ДУМКА

Якісна освіта = успішна кар'єра

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУЄвропейська інноваційна рада оприлюднила робочу програму конкурсів на 2022 рік

https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
10 Виставка Сонячної Енергетики Східної Європи

виставка, менеджмент, енергетика,

Детальніше...


Спеціалізована міжнародна Виставка "Speciality & Fine Food Fair"

 виставка, харчування, гастрономія, ярмарка

Детальніше...


Співпраця!!!

Фармацевтична компанія "Баєр Афлак" запрошує підприємства України до співпраці

фармація, співпраця, менеджмент, маркетинг, збут

Детальніше...


 Міжнародна продовольча Виставка SIAL Paris відбудеться з 15 до 19 жовтня 2022 року у м. Париж

 виставка, sial Paris, продукти, харчування, ЛІМ, магістратура

Детальніше...


Міжнародна спеціалізована Виставка "Milipol Qatar"

виставка, менеджмент, маркетинг, ЛІМ,

Детальніше...


Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – квартира у Парижі)

форум, ICC, бізнес, партнерство, інвестор, логістика, партнерство, бізнесшкола, mba

Детальніше...


 АРХІВ заходів...

 

 

Збільшити шрифт

ВЧЕНА РАДА
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
В.о. ректора ЛІМу
______________________П.Яницький
"       "____________________  2009 р.
Ухвалено на засіданні Вченої ради
Львівського інституту менеджменту
28 жовтня 2009 року, Протокол № 8ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ
 
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про вищу освіту", нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та Статуту Львівського інституту менеджменту (надалі – Статут).
 
1. Загальні положення
 
1.1. Вчена рада Львівського інституту менеджменту (надалі – Вчена рада) є колегіальним органом і утворюється строком до п'яти років.
1.2. Головою Вченої ради є ректор інституту, а заступником голови – проректор з навчальної роботи, який за відсутності ректора головує на засіданнях Вченої ради.
1.3. Секретарем Вченої ради є вчений секретар інституту.
1.4. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора.
1.5. До складу Вченої ради інституту входять за посадами: проректори, директор (керівник проектів і програм) бізнес-школи, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер та голова студентського само¬врядування інституту.
Крім того, до складу Вченої ради входять виборні особи, які представляють науково-педагогічних працівників інституту і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів та кандидатів наук тощо. При цьому науково-педагогічні працівники, які працюють в інституті мають становити не менше 75 % загальної кількості складу Вченої ради (з них науково-педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом – не більше 10%), а представники студентського самоврядування – не менше 10% складу Вченої ради.
1.6. Виборні представники обираються до складу Вченої ради на загальних зборах науково-педагогічних працівників інституту, а від студентського самоврядування – на засіданні Студентської ради.

2. Основні завдання Вченої ради

До компетенції Вченої ради інституту належать:
2.1. Підготовка проекту статуту інституту та змін і доповнень до нього, які виносяться на розгляд загальних зборів трудового колективу інституту.
2.2. Ухвалення фінансового плану та звіту інституту.
2.3. Подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, завідувача бібліотеки та головного бухгалтера.
2.4. Обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр та професорів.
2.5. Схвалення навчальних програм та навчальних планів;
2.7. Схвалення основних напрямів наукових досліджень інституту та окремих кафедр.
2.8. Оцінка науково-педагогічної та організаційно-методичної діяльності кафедр і структурних підрозділів інституту.
2.9. Прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника, а також почесних звань "Заслужений діяч науки і техніки", "Заслужений діяч освіти України" тощо.
2.10. Визначення і підтвердження поважності причин, тривалості та кількості переривань навчального процесу, а також можливості та умов його продовження.
2.11. Прийняття ухвал з питань організації в інституті навчально-виховного процесу.
2.12. Розгляд пропозицій щодо утворення навчальних (навчально-науково-виробничих) комплексів та інших об'єднань.
2.13. Розгляд пропозицій щодо змін у структурі інституту (кафедр, бізнес-шкіл, навчальних центрів та інших структурних підрозділів).
2.14. Прийняття рішень про вступ інституту до спілок, асоціацій, інших господарських чи комерційних структур.
2.15. Прийняття рішень щодо надання рекомендацій-клопотань для отримання навчальними посібниками і підручниками, розробленими за участю науково-педагогічних працівників інституту, грифу Міністерства освіти і науки України.
2.16. Прийняття рішення про відкриття аспірантури або докторантури та про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі й докторантурі.
2.17. Прийняття  Положення про Вчену раду інституту та внесення змін до нього.
2.18. Схвалення змін до Регламенту інституту.
2.19. Розгляд і схвалення Положення про вступ до інституту.
2.20. Розгляд інших питань діяльності інституту.

3. Організація роботи Вченої ради

3.1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.
3.2. Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату. День проведення засідань Вченої ради, як правило, — четверта середа кожного місяця, початок роботи о 15 годині 45 хвилин.
3.3. Засідання Вченої ради проводить ректор, а за його відсутності проректор з навчальної роботи. Засідання Вченої ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
3.4. На початку кожного засідання Вченої ради розглядається і затверджується її порядок денний і регламент, відповідальність за дотримання якого несе головуючий.
3.5. Проект порядку денного Вченої ради формується вченим секретарем інституту і передається на погодження голові Вченої ради (в разі його відсутності – заступнику голови) на пізніше, ніж за дві доби до проведення чергового засідання Вченої ради.
Пакет необхідних матеріалів для розгляду на Вченій раді, погоджений її головою, поширюється серед членів Вченої ради через сектор організаційно-методичного забезпечення інституту (вклю¬чаючи розсилку електронною поштою) не пізніше ніж за одну добу до проведення чергового засідання Вченої ради. Контроль за своєчасним отриманням членами Вченої ради відповідних матеріалів покладається на вченого секретаря.
3.6. Документи на присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника, почесних звань "Заслужений діяч науки і техніки", "Заслужений діяч освіти України", документи на висунення підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки тощо подаються вченому секретареві не пізніше ніж за 10 днів до засідання Вченої ради.
3.7. Особи, які готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та вироблення конкретних пропозицій щодо усунення існуючих недоліків, а також за підготовку необхідної письмової інформації та проекту рішення (крім окремих випадків, коли на розгляд Вченої ради виносяться питання дискусійного характеру). В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються наявні недоліки та причини їхнього виникнення, аналізуються попередні рішення Вченої ради з цього приводу, а також пропонуються можливі шляхи розв’язання проблеми. До вказаних матеріалів можуть додаватися висновки службових перевірок.
 3.8. Керівники, які за дорученням ректора готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне подання вченому секретареві проектів відповідних рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників щодо питання, яке обговорюється, і конкретні заходи з вирішення проблеми, винесеної на обговорення, із зазначенням термінів, виконавців та осіб, що відповідають за контроль.
3.9. Ухвала Вченої ради вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради.
3.10. Рішення про обрання на посаду завідувача кафедри, професора, про присвоєння вченого звання доцента, професора, старшого наукового співробітника, почесних звань "Заслужений діяч науки і техніки", "Заслужений діяч освіти України", а також про висунення підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки тощо приймаються кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох чвертей від кількості членів Вченої ради, присутніх на засіданні).
3.11. Ухвали Вченої ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну чи процедури введення в дію цих ухвал або окремих їх пунктів.
3.12. У разі, якщо рішення Вченої ради стосуються організа¬ційних питань, а також пов’язані з розв’язанням поточних проблем  функціонування інституту та інших відповідних проблем, вони вводяться в дію наказом ректора.
3.13. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на осіб, які зазначені в її ухвалах. При покладенні відповідальності одночасно на двох і більше посадових осіб, обов’язково вказується відповідальний за виконання рішення Вченої ради в цілому, а також відповідальні за виконання його окремих пунктів.
3.14. На засіданнях Вченої ради обов'язково розглядаються питання про стан виконання ухвал, які були прийняті на попередніх засіданнях і термін виконання яких вичерпався. Відповідальність за інформування членів Вченої ради про стан виконання цих ухвал покладається на заступника голови Вченої ради. У разі невиконання відповідних ухвал, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також, якщо це необхідно, нові терміни виконання відповідних ухвал чи їх окремих пунктів.
3.15. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на заступника голови Вченої ради. Протокол Вченої ради підписує її голова та вчений секретар. Облік і збереження протоколів забезпечує заступник голови Вченої ради.
3.16. Головуючий на засіданні Вченої ради:
–    відкриває, закриває засідання, оголошує перерви;
–    стежить за дотриманням регламенту;
–    надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
–    організовує обговорення питань;
–    виносить на розгляд і голосування проекти рішень та ухвал;
–    робить офіційні повідомлення, а також інші необхідні оголошення.

 
 

Новини та новинки

менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


         ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ
               МАГІСТРАМ

(Детальніше)


  ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
        (березень 2024 року)

(Детальніше)БРАМА- ОНЛАЙН ВАРТА УКРАЇНИ


(Детальніше)


ПЕРЕГОВОРИ У ПРАЗІ

(Детальніше)


ЗУСТРІЧ У БАУЦЕНІ


(Детальніше)


ПРОЄКТ КІБЕРПОЛІЦІЇ


(Детальніше)

Платіжна безпека


(Детальніше)


ПОДЯКА  ЖЕБЕЛЮ В.В.


(Детальніше)


ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ - 33 РОКИ !!!

(Детальніше)


ГРАНТ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ!

(Детальніше)


НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ТА РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ

(Детальніше)


Посвята у студенти - 2023

менеджмент, маркетинг, бакалавр

(Детальніше)


Вступ - 2023

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, магістр, багістр

(Детальніше)


менеджмент, маркетинг, бакалавр, магістр

(Детальніше)


Стажування у Німеччині - 2023

Вітаємо студентів Львівського інституту менеджменту!

стажування, магістр, менеджмент, маркетинг, ЛІМ

(Детальніше)


Випуск бакалаврів - 2023

менеджмент, маркетинг, бакалавр

(Детальніше)


Літня практика в Німеччині - 2023

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, бакалавр 

(Детальніше)(Детальніше)


БАНЕРИ